VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

VROS LANKYTOJŲ TAISYKLĖS

 

                    PATVIRTINTA

                                                                   Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus

                                                                                direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-20

VENTĖS RAGO ORNITOLOGINĖS STOTIES LANKYTOJŲ TAISYKLĖS

 I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Ventės Rago ornitologinė stotis – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus filialas, vykdantis paukščių tyrimus ir edukacinę bei gamtosauginę veiklą.
 2. Lankytojų taisyklės (toliau – Taisyklės) yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-724 „Dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus nuostatų patvirtinimo“, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Muziejaus direktoriaus įsakymais.
 3. Taisyklės reglamentuoja Ventės Rago ornitologinės stoties (toliau – Stoties) lankytojų elgesio tvarką ir jiems taikomus apribojimus.
 4. Lankytojų taisyklės netaikomos vykdant gelbėjimo darbus, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo darbus, palaikant viešąją tvarką, vykdant aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų valstybinė kontrolę, gamtotvarkos darbus.
 5. Asmenys, besilankantys Stoties teritorijoje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, regioninio parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi Stoties teritorijoje, kitų teisės aktų bei šių taisyklių reikalavimų.
 1. STOTIES LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Stoties lankytojai turi teisę:
  • lankytis Stotyje, laikantis šiose Taisyklėse nurodytų apribojimų ir draudimų;
  • statyti palapines, kurti laužus tik informaciniais ženklais pažymėtose vietose;
  • statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelės;
  • žvejoti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų;
 2. Tėvai ir lydintys pedagogai privalo prižiūrėti vaikus lankymosi Stotyje metu, nepalikti jų be priežiūros.
 3. Stoties lankytojai privalo:
  • Stotyje laikytis drausmės, elgtis saugiai, nekelti grėsmės sau ir kitiems Lankytojams, jų turtui bei aplinkai.
  • saugoti kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, tausoti gamtos išteklius;
  • tinkamai naudotis ir sutvarkyti atliekas, paliekamą poilsiavietę ar stovyklavietę.
  • laikytis instrukcijų arba kitų su lankymusi Stotyje susijusių nuorodų, priešgaisrinės saugos signalų, taip pat ir Stoties darbuotojų žodinių instrukcijų;
  • pats asmeniškai rūpintis savo ir lydimų asmenų sveikatos bei turto saugumu;
  • nutraukti lankymąsi Stotyje, jeigu kyla arba gali kilti grėsmė lankytojo ir/arba jo lydimų asmenų sveikatai ar gyvybei ir/arba jo turtui;
  • nedelsdamas informuoti atsakingą Stoties darbuotoją apie veiksmus ir/arba įvykius, dėl kurių gali būti/buvo padaryta žala lankytojo arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui bei apie aplinkybes, dėl kurių lankytojas negali lankytis Stotyje ir/arba naudotis jose esančiais įrenginiais nustatyta tvarka.

III. STOTIES LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA VEIKLA

 1. Draudžiama:
  • lankytis paukščių gaudyklėse be Stoties darbuotojų leidimo;
  • kurti laužus, statyti palapines tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose vietose;
  • gadinti, naikinti ar perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius;
  • kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus;
  • skinti šermukšnių, gudobelių ir kitų augalų uogas bei vaisius;
  • gaudyti, žaloti ir naikinti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti lizdus ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai;
  • triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti Stotyje vykdomą 1 punkte numatytą veiklą bei kitų Stoties lankytojų poilsį;
  • leisti bėgioti palaidiems šunims ir katėms;
  • šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius;
  • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, kitas atliekas;
  • leisti fejerverkus, balionus;
 1. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ
 1. Stoties darbuotojai turi teisę paprašyti apleisti Stotį, nesilaikančių šių Taisyklių reikalavimų, sudrausminti juos žodžiu, o esant teisės pažeidimams – iškviesti policiją. Mokestis už bilietą negrąžinamas.
 2. Asmenys, padarę žalą Stoties vertybėms, Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka privalo ją atlyginti, atkurti pirminę objekto ar teritorijos būklę. Kai ta pačia veikla pažeidžiami visuomenės interesai ir padaroma žala fizinių ir juridinių asmenų turtui, asmenys privalo atlyginti tiek aplinkai, tiek fizinių ir juridinių asmenų turtu padarytą žalą. Žalos dydis nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 3. Stotis neatsako už kilusią žalą lankytojui arba tretiesiems asmenims, jeigu lankytojas nesilaikė šių Taisyklių arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

___________________